Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Universal cleaners  >  Mr. Proper Clean & Shine Lemon Universal cleaner including varnished wood and laminate 1 l
We offer only products in stock

Mr. Proper Clean & Shine Lemon Universal cleaner including varnished wood and laminate 1 l

Action
-5%

Mr. Proper Clean & Shine Lemon Universal cleaner including varnished wood and laminate 1 l
Our Price
2.05 EUR with VAT 0%
Save money 0.1 EUR (5%)
Price in our store
2.15 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.05 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:69659
EAN:5410076190317
Producer:Procter & Gamble
Brand:Mr. Proper  (web)
Mr. Proper
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Mr.Proper for quick and easy cleaning of floors and large areas. Its composition with secure pH is suitable for a wide range of finishing materials, including laminate and lacquered wood.

Recommended doSage:

- Diluted: 60 ml to 5 liters of Water. No need to rinse and wipe dry.
- Neat: After use, rinse surfaces.

Diluted composition is suitable for colored and varnished surfaces. When in doubt, well before use test a small inconspicuous surface.

Warning: Keep out of reach of children. After contact with your eyes, rinse immediately with plenty of Water. After each use, wash your hands thoroughly. People with sensitive or damaged skin should avoid prolonged contact with the product. Use within 18 months from the date of manufacture on the packaging.

Ingredients: <5% anionic surfactants, 5-15% Nonionic surfactants, Benzisothiazolinone, glutaral, Perfume, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene.

Ředěné: 60 ml na 5 l vody. Není potřebné je oplachovat a utírat dosucha.
Neředěné: Po použití povrch opláchněte.

Ředěný prostředek je vhodný i na barevné a lakované povrchy. Při pochybnostech prostředek před použitím vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby, uvedeného na obale.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Mr. Proper Clean & Shine Lemon Universal cleaner including varnished wood and laminate 1 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Mr.Proper for quick and easy cleaning of floors and large areas. Its composition with secure pH is suitable for a wide range of finishing materials, including laminate and lacquered wood.

Recommended doSage:

- Diluted: 60 ml to 5 liters of Water. No need to rinse and wipe dry.
- Neat: After use, rinse surfaces.

Diluted composition is suitable for colored and varnished surfaces. When in doubt, well before use test a small inconspicuous surface.

Warning: Keep out of reach of children. After contact with your eyes, rinse immediately with plenty of Water. After each use, wash your hands thoroughly. People with sensitive or damaged skin should avoid prolonged contact with the product. Use within 18 months from the date of manufacture on the packaging.

Ingredients: <5% anionic surfactants, 5-15% Nonionic surfactants, Benzisothiazolinone, glutaral, Perfume, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene.

Ředěné: 60 ml na 5 l vody. Není potřebné je oplachovat a utírat dosucha.
Neředěné: Po použití povrch opláchněte.

Ředěný prostředek je vhodný i na barevné a lakované povrchy. Při pochybnostech prostředek před použitím vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby, uvedeného na obale.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ