Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Universal cleaners  >  Mr. Proper Summer Lemon all-purpose cleaner for floors and hard surfaces 1 l
We offer only products in stock

Mr. Proper Summer Lemon all-purpose cleaner for floors and hard surfaces 1 l

Action
-7%

Mr. Proper Summer Lemon all-purpose cleaner for floors and hard surfaces 1 l
Our Price
1.86 EUR with VAT 0%
Save money 0.13 EUR (7%)
Price in our store
1.99 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.86 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:69659
EAN:8006540919026
Producer:Procter & Gamble
Brand:Mr. Proper  (web)
Mr. Proper
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Diluted: 60 ml per 5 l of Water. No need to rinse and wipe dry.
Undiluted.

The diluted product is also suitable for coloured and painted surfaces. If in doubt, test the product on a small inconspicuous area before use.

Ingredients

5% anionic surfactants, 5-15% non-ionic tensides, Benzisothiazolinone, Glutaral, Perfume, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene.

Notice

Use within 18 months from the date of manufacture stated on the packaging.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
1.86 EUR
100%
Používám dlouho a jsem spokojená.
Discussion about product
Discussion: Mr. Proper Summer Lemon all-purpose cleaner for floors and hard surfaces 1 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Diluted: 60 ml per 5 l of Water. No need to rinse and wipe dry.
Undiluted.

The diluted product is also suitable for coloured and painted surfaces. If in doubt, test the product on a small inconspicuous area before use.

Ingredients

5% anionic surfactants, 5-15% non-ionic tensides, Benzisothiazolinone, Glutaral, Perfume, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene.

Notice

Use within 18 months from the date of manufacture stated on the packaging.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.86 EUR
100%
Používám dlouho a jsem spokojená.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ