Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Floors  >  Důbrava Pan floor cleaner for PVC, lino, vinyl 750 ml
Sold

Důbrava Pan floor cleaner for PVC, lino, vinyl 750 ml

-7%

Důbrava Pan floor cleaner for PVC, lino, vinyl 750 ml
Our Price
2.2 EUR with VAT 0%
Save money 0.16 EUR (7%)
Price in our store
2.36 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.20 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2208841
EAN:8594005502291
Producer:Důbrava Valašské Klobouky
Brand:Důbrava  (web)
Důbrava
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Odstraňuje nečistoty z povrchů, jako jsou PVC podlahy, lino a vinyl. Mycí prostředek velkou odmašťující schopností. Zanechá příjemnou svěží vůni.

  • na PVC, lino a vinyl
  • velká odmašťovací schopnost
  • příjemná svěží vůně
use

10 ml čističe na 5 l vody, nebo upravit dle potřeby.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Důbrava Pan floor cleaner for PVC, lino, vinyl 750 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Odstraňuje nečistoty z povrchů, jako jsou PVC podlahy, lino a vinyl. Mycí prostředek velkou odmašťující schopností. Zanechá příjemnou svěží vůni.

  • na PVC, lino a vinyl
  • velká odmašťovací schopnost
  • příjemná svěží vůně
use

10 ml čističe na 5 l vody, nebo upravit dle potřeby.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ