Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Loose  >  Persil Deep Clean Plus Color prací prášek na barevné prádlo 52 dávek 3,38 kg
We offer only products in stock

Persil Deep Clean Plus Color prací prášek na barevné prádlo 52 dávek 3,38 kg

New
-7%

Persil Deep Clean Plus Color prací prášek na barevné prádlo 52 dávek 3,38 kg
Our Price
8.37 EUR with VAT 0%
Save money 0.64 EUR (7%)
Price in our store
9.01 EUR with VAT
In stock:   5-10 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 8.37 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2208722
EAN:9000101510560
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Persil  (web)
Henkel Persil
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Persil prací prášek Deep Clean Plus Color je  prostředek, který zajistí dokonalou a hygienickou čistotu vašeho prádla.

Odstraňuje i ty nejodolnější skvrny a zároveň je šetrný k  oblečení. Díky technologii Deep Clean Plus, efektivně odstraňujeodolné skvrny tím, že proniká hluboko do textilních vláken. Pomocí Active Fresh efektu udržuje v oblečení dlouhotrvající svěží vůni čerstvě vypraného prádla. Persil prací prášek Deep Clean Plus Color zároveň zachová krásu a intenzitu barev vašeho oblečení.

  • odstraňuje i ty nejodolnější skvrny
  • poskytuje dlouhotrvající svěžest
  • na barevné prádlo
  • 100% recyklovatelném balení

5 -15% Aniontové Povrchově aktivní látky, <5% neiontové Povrchově aktivní látky, zeolity, fosfonáty, polykarboxyláty, mýdlo, Enzymy, parfémy.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Persil Deep Clean Plus Color prací prášek na barevné prádlo 52 dávek 3,38 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Persil prací prášek Deep Clean Plus Color je  prostředek, který zajistí dokonalou a hygienickou čistotu vašeho prádla.

Odstraňuje i ty nejodolnější skvrny a zároveň je šetrný k  oblečení. Díky technologii Deep Clean Plus, efektivně odstraňujeodolné skvrny tím, že proniká hluboko do textilních vláken. Pomocí Active Fresh efektu udržuje v oblečení dlouhotrvající svěží vůni čerstvě vypraného prádla. Persil prací prášek Deep Clean Plus Color zároveň zachová krásu a intenzitu barev vašeho oblečení.

  • odstraňuje i ty nejodolnější skvrny
  • poskytuje dlouhotrvající svěžest
  • na barevné prádlo
  • 100% recyklovatelném balení

5 -15% Aniontové Povrchově aktivní látky, <5% neiontové Povrchově aktivní látky, zeolity, fosfonáty, polykarboxyláty, mýdlo, Enzymy, parfémy.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ