Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Persil Sensitive liquid washing gel for sensitive skin 44 doses 1.98l
We offer only products in stock

Persil Sensitive liquid washing gel for sensitive skin 44 doses 1.98l

New
-6%

Persil Sensitive liquid washing gel for sensitive skin 44 doses 1.98l
Our Price
9.59 EUR with VAT 0%
Save money 0.62 EUR (6%)
Price in our store
10.21 EUR with VAT
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 9.59 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Example for a washing machine that can hold 4-5 kg of laundry, normally dirty laundry:

  • 50 ml for soft to medium hard Water
  • 75 ml for hard to very hard Water
  • do not use for washing wool and silk textiles
Ingredients

5-15% anionic surfactants, <5% non-ionic surfactants, soap, phosphonates, optical brighteners, enzymes, perfume, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Notice

Causes severe eye irritation.if medical attention is needed, keep the product packaging or label handy.keep out of reach of children.wear protective gloves/protective clothing/goggles/face shield.in case of eye contact: gently rinse with Water for several minutes. Remove the contact lenses if they are in and if they can be removed easily. Continue rinsing.if eye irritation persists: seek medical attention/treatment.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Persil Sensitive liquid washing gel for sensitive skin 44 doses 1.98l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Example for a washing machine that can hold 4-5 kg of laundry, normally dirty laundry:

  • 50 ml for soft to medium hard Water
  • 75 ml for hard to very hard Water
  • do not use for washing wool and silk textiles
Ingredients

5-15% anionic surfactants, <5% non-ionic surfactants, soap, phosphonates, optical brighteners, enzymes, perfume, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Notice

Causes severe eye irritation.if medical attention is needed, keep the product packaging or label handy.keep out of reach of children.wear protective gloves/protective clothing/goggles/face shield.in case of eye contact: gently rinse with Water for several minutes. Remove the contact lenses if they are in and if they can be removed easily. Continue rinsing.if eye irritation persists: seek medical attention/treatment.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ