Homepage  >  House and housing  >  Health  >  Disinfection  >  Savo Anti mildew bathroom 500 ml + Savo Plus Gel Eucalyptus 750 ml
Sold

Savo Anti mildew bathroom 500 ml + Savo Plus Gel Eucalyptus 750 ml

Savo Anti mildew bathroom 500 ml + Savo Plus Gel Eucalyptus 750 ml
Our Price
3.11 EUR with VAT 0%
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.11 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:66880
EAN:8594005398191
Producer:Unilever
Brand:Savo®  (web)
Savo®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Scope of use: Savo Anti-mould Bathroom is suitable for ceramics, tiles, enamel, glass, mirrors, plastics, laminate, acrylic, vinyl, silicone, Rubber, Teflon, stainless steel, chrome-plated surfaces. Removes mould from joints of tiles, tiles, corners of showers and baths. Perfectly cleans shampoo and soap stains and restores surfaces to their dull whiteness.

Direction for use: spray the product on the affected areas from a distance of 10 - 15 cm and leave it on. After 15 - 20 minutes, rinse the treated area with Water or allow the product to dry. Do not remove the mould before spraying to prevent the dispersal of dangerous spores. Repeat the procedure if the infestation is severe.

+ Savo Plus Gel Eucalyptus
Apply to the toilet, leave on for 15 min. and then rinse. Allow 5 min. for waste and sinks. and then rinse with Water. For paving - whitens the joints. Apply directly to the pavement, leave on as needed and rinse with Water.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Savo Anti mildew bathroom 500 ml + Savo Plus Gel Eucalyptus 750 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

Scope of use: Savo Anti-mould Bathroom is suitable for ceramics, tiles, enamel, glass, mirrors, plastics, laminate, acrylic, vinyl, silicone, Rubber, Teflon, stainless steel, chrome-plated surfaces. Removes mould from joints of tiles, tiles, corners of showers and baths. Perfectly cleans shampoo and soap stains and restores surfaces to their dull whiteness.

Direction for use: spray the product on the affected areas from a distance of 10 - 15 cm and leave it on. After 15 - 20 minutes, rinse the treated area with Water or allow the product to dry. Do not remove the mould before spraying to prevent the dispersal of dangerous spores. Repeat the procedure if the infestation is severe.

+ Savo Plus Gel Eucalyptus
Apply to the toilet, leave on for 15 min. and then rinse. Allow 5 min. for waste and sinks. and then rinse with Water. For paving - whitens the joints. Apply directly to the pavement, leave on as needed and rinse with Water.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ