Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Savo Color chlorine-free washing gel for colored laundry 20 doses 1 l
We offer only products in stock

Savo Color chlorine-free washing gel for colored laundry 20 doses 1 l

zachovává zářivé barvy Vašeho oblečení a navíc jej zanechá hygienicky čisté

Action
-9%

Savo Color chlorine-free washing gel for colored laundry 20 doses 1 l
Our Price
3.51 EUR with VAT 0%
Save money 0.33 EUR (9%)
Price in our store
3.84 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.51 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1800451
EAN:8710447396261
Producer:Unilever
Brand:Savo®  (web)
Savo®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

The doSage of washing powder is 110 ml = 70 g per 1 wash, the doSage of washing gel is 50 ml per 1 wash.

Always follow the care instructions on the garment. Wash dark clothes separately. Check the colour fastness of clothes before using undiluted liquid detergent for pre-cleaning. Do not use on silk and wool.

5-15% anionic surfactants, <5% enzymes, non-ionic surfactants, perfume, phosphonates, polycarboxylates, soap, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Eugenol, Limonene, Benzisothiazolinone.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
3.51 EUR
100%
Krásně pere a voní
3.51 EUR
100%
Překvapilo mne jak prádlo po vypráví v Savu hezky voní a je dobře vyprané
Dobře vypereHezky voníPřekvapilo mne jak hezky prádlo voní
Discussion about product
Discussion: Savo Color chlorine-free washing gel for colored laundry 20 doses 1 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews

The doSage of washing powder is 110 ml = 70 g per 1 wash, the doSage of washing gel is 50 ml per 1 wash.

Always follow the care instructions on the garment. Wash dark clothes separately. Check the colour fastness of clothes before using undiluted liquid detergent for pre-cleaning. Do not use on silk and wool.

5-15% anionic surfactants, <5% enzymes, non-ionic surfactants, perfume, phosphonates, polycarboxylates, soap, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Eugenol, Limonene, Benzisothiazolinone.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.51 EUR
100%
Krásně pere a voní
3.51 EUR
100%
Překvapilo mne jak prádlo po vypráví v Savu hezky voní a je dobře vyprané
Dobře vypereHezky voníPřekvapilo mne jak hezky prádlo voní
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ