Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Dishwasher preparations  >  Tablets  >  Somat All in 1 Lemon & Lime Dishwasher Tablets 46 pcs
We offer only products in stock

Somat All in 1 Lemon & Lime Dishwasher Tablets 46 pcs

-5%

Somat All in 1 Lemon & Lime Dishwasher Tablets 46 pcs
Our Price
8.29 EUR with VAT 0%
Save money 0.41 EUR (5%)
Price in our store
8.7 EUR with VAT
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 8.29 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2305625
EAN:9000101577372
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Somat  (web)
Henkel Somat
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use
  1. Unwrap the tablet from the protective film.
  2. Insert the tablet directly into the detergent dispenser of your dishwasher.
  3. Do not put it in the cutlery basket or salt dispenser. Somat All in 1 provides a perfect cleaning result even when the salt or rinse aid light is on. In both cases, the functionality of the rinse aid and Water softener in your dishwasher is still maintained. Additional use of salt and/or rinse aid is always possible.
  4. In case of hard Water (>21°dH), use Somat All in 1 in combination with Somat special dishwasher salt. You can check the hardness of the Water with your Water supplier.
Ingredients

5-15% oxygen-based bleaching agents, phosphonates, polycarboxylates. <5% non-ionic surfactants. Enzymes, Perfume (Limonene).

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Somat All in 1 Lemon & Lime Dishwasher Tablets 46 pcs

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use
  1. Unwrap the tablet from the protective film.
  2. Insert the tablet directly into the detergent dispenser of your dishwasher.
  3. Do not put it in the cutlery basket or salt dispenser. Somat All in 1 provides a perfect cleaning result even when the salt or rinse aid light is on. In both cases, the functionality of the rinse aid and Water softener in your dishwasher is still maintained. Additional use of salt and/or rinse aid is always possible.
  4. In case of hard Water (>21°dH), use Somat All in 1 in combination with Somat special dishwasher salt. You can check the hardness of the Water with your Water supplier.
Ingredients

5-15% oxygen-based bleaching agents, phosphonates, polycarboxylates. <5% non-ionic surfactants. Enzymes, Perfume (Limonene).

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ