Homepage  >  Hobby and garden  >  Breeding  >  Cats  >  Litters and toilets  >  Biokats Fresh Natural litter with the aroma of fresh spring grass 10 kg
Sold

Biokats Fresh Natural litter with the aroma of fresh spring grass 10 kg

-7%

Biokats Fresh Natural litter with the aroma of fresh spring grass 10 kg
Our Price
9.01 EUR with VAT
Save money 0.71 EUR (7%)
Price in our store
9.72 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 9.01 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1810841
Producer:H. von Gimborn GmbH, DE
Brand:Biokat's®  (web)
Biokat's®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Product type:Přírodní produkt

Kočky často trpí nemocemi ledvin, které lze zpravidla odhalit v moči. Na bílé podestýlce je neobvyklá moč okamžitě vidět.

Pro výrobu podestýlky Biokat's Bianco Fresh hygiene control se používá surovina jasně bílého odstínu.
Zvláštní charakteristikou bílého jílu je extra silná absorpční schopnost, díky níž je tato podestýlka velmi účinná, Antibakteriální.  Kočičí toaleta zůstává dlouho čistá a zároveň je bráněno vzniku nepříjemných pachů.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Biokats Fresh Natural litter with the aroma of fresh spring grass 10 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product
Product type:Přírodní produkt

Kočky často trpí nemocemi ledvin, které lze zpravidla odhalit v moči. Na bílé podestýlce je neobvyklá moč okamžitě vidět.

Pro výrobu podestýlky Biokat's Bianco Fresh hygiene control se používá surovina jasně bílého odstínu.
Zvláštní charakteristikou bílého jílu je extra silná absorpční schopnost, díky níž je tato podestýlka velmi účinná, Antibakteriální.  Kočičí toaleta zůstává dlouho čistá a zároveň je bráněno vzniku nepříjemných pachů.

No Reviews found.
Discussion: Biokats Fresh Natural litter with the aroma of fresh spring grass 10 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ