Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Fabric softener  >  Tesori d Oriente Thalasso Therapy concentrated fabric softener 38 doses 760 ml
We offer only products in stock

Tesori d Oriente Thalasso Therapy concentrated fabric softener 38 doses 760 ml

-6%

Tesori d Oriente Thalasso Therapy concentrated fabric softener 38 doses 760 ml
Our Price
2.34 EUR with VAT 0%
Save money 0.16 EUR (6%)
Price in our store
2.5 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.34 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2301482
EAN:8008970055251
Producer:Gr.Sarantis s.a. Francie
Brand:Tesori d'Oriente  (web)
Tesori d'Oriente
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Pour the fabric softener into the dispenser designed for fabric softener before washing. Do not pour fabric softener directly on the laundry!

Recommended doSage
1 cap is equivalent to approximately 25 ml of concentrated fabric softener

Machine wash 4-5 kg of laundry
Recommended dose: 25 ml
For extra Fragrance: 50 ml

Hand wash per 5 l of Water
Recommended dose: 25 ml
For extra Fragrance: 50 ml

Ingredients

Freshness underlined by the scent of citrus and Watery notes full of energy evokes lightness. Warm musk togEther with cedar wood evokes an intense feeling of well-being and harmony.

  • Head: Bergamot, Lemon
  • Heart: sea salt, seaweed
  • Base: musk, cedar wood

5-15 % cationic surfactants, preservatives (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one , 2-methyl-2H-isothiazol-3-one), perfumes (Butylphenyl methylpropional, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene).

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
2.34 EUR
100%
2.34 EUR
90%
příjemná vuně
Discussion about product
Discussion: Tesori d Oriente Thalasso Therapy concentrated fabric softener 38 doses 760 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Pour the fabric softener into the dispenser designed for fabric softener before washing. Do not pour fabric softener directly on the laundry!

Recommended doSage
1 cap is equivalent to approximately 25 ml of concentrated fabric softener

Machine wash 4-5 kg of laundry
Recommended dose: 25 ml
For extra Fragrance: 50 ml

Hand wash per 5 l of Water
Recommended dose: 25 ml
For extra Fragrance: 50 ml

Ingredients

Freshness underlined by the scent of citrus and Watery notes full of energy evokes lightness. Warm musk togEther with cedar wood evokes an intense feeling of well-being and harmony.

  • Head: Bergamot, Lemon
  • Heart: sea salt, seaweed
  • Base: musk, cedar wood

5-15 % cationic surfactants, preservatives (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one , 2-methyl-2H-isothiazol-3-one), perfumes (Butylphenyl methylpropional, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene).

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.34 EUR
100%
2.34 EUR
90%
příjemná vuně
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ