Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Woolite Keratin Therapy Dark, denim, black laundry detergent with keratin 75 doses 4,5 l
We offer only products in stock

Woolite Keratin Therapy Dark, denim, black laundry detergent with keratin 75 doses 4,5 l

-6%

Woolite Keratin Therapy Dark, denim, black laundry detergent with keratin 75 doses 4,5 l
Our Price
6.98 EUR with VAT 0%
Save money 0.44 EUR (6%)
Price in our store
7.42 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 6.98 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:51602
EAN:5900627056945
Producer:Reckitt Benckiser
Brand:Woolite  (web)
Woolite
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

For all Water hardness levels. Always follow the washing instructions on the clothes label. Wash new clothes separately. Dispense detergent into the compartment provided or place in the washing machine drum. See packaging for doSage.

Ingredients

5% or more but less than 15% anionic surfactants, Less than 5% soap, non-ionic surfactants, enzymes, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, perfume.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
6.98 EUR
100%
6.98 EUR
100%
dlouhodobá zkušenost-perfektní
6.98 EUR
90%
6.98 EUR
90%
6.98 EUR
80%
O.K.
Pere.
-
Discussion about product
Discussion: Woolite Keratin Therapy Dark, denim, black laundry detergent with keratin 75 doses 4,5 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

For all Water hardness levels. Always follow the washing instructions on the clothes label. Wash new clothes separately. Dispense detergent into the compartment provided or place in the washing machine drum. See packaging for doSage.

Ingredients

5% or more but less than 15% anionic surfactants, Less than 5% soap, non-ionic surfactants, enzymes, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, perfume.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

6.98 EUR
100%
6.98 EUR
100%
dlouhodobá zkušenost-perfektní
6.98 EUR
90%
6.98 EUR
90%
6.98 EUR
80%
O.K.
Pere.
-
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ