Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Bref Fresh Pearls Ocean gel toilet block curtain 360 ml
Sold

Bref Fresh Pearls Ocean gel toilet block curtain 360 ml

Bref Fresh Pearls Ocean gel toilet block curtain 360 ml
Our Price
2.58 EUR with VAT 0%
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.58 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:02511
EAN:9000100179911
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Bref  (web)
Henkel Bref
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

It is dispensed into a special cup which is included in the products. This method of refilling is absolutely hygienic, neither the gel nor the cup comes into contact with the skin.

  • Toilet gel
  • hanging basket
  • volume 360 ml

5-15% anionic surfactants, non-ionic surfactants, Perfumes (Citronellol, Coumarin, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool).

Keep out of reach of children.
Contains IsocycLemone E. May cause an allergic reaction.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
2.58 EUR
100%
příjemná vůně i vydrž,za mě střed
2.58 EUR
100%
Používáme v organizaci již řadu let, s výrobkem jsme spokojeni.
2.58 EUR
100%
příjemná barva, snadná aplikace
2.58 EUR
100%
dobře čistí
2.58 EUR
100%
Mám problém se zakoupením tohoto výrobku v obchodě, nebývá vždy v nabídce a tak jsem uvítala nákup touto cestou. Jsem spokojená, určitě u vás nenakupuji naposled. Je to rychlejší a pohodlnější.
12
Discussion about product
Discussion: Bref Fresh Pearls Ocean gel toilet block curtain 360 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

It is dispensed into a special cup which is included in the products. This method of refilling is absolutely hygienic, neither the gel nor the cup comes into contact with the skin.

  • Toilet gel
  • hanging basket
  • volume 360 ml

5-15% anionic surfactants, non-ionic surfactants, Perfumes (Citronellol, Coumarin, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool).

Keep out of reach of children.
Contains IsocycLemone E. May cause an allergic reaction.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.58 EUR
100%
příjemná vůně i vydrž,za mě střed
2.58 EUR
100%
Používáme v organizaci již řadu let, s výrobkem jsme spokojeni.
2.58 EUR
100%
příjemná barva, snadná aplikace
2.58 EUR
100%
dobře čistí
2.58 EUR
100%
Mám problém se zakoupením tohoto výrobku v obchodě, nebývá vždy v nabídce a tak jsem uvítala nákup touto cestou. Jsem spokojená, určitě u vás nenakupuji naposled. Je to rychlejší a pohodlnější.
12


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ