Homepage  >  Hobby and garden  >  Gardens  >  Plant protection and treatment  >  Fungicides  >  Biom Champion 50 WG fungicide and bactericide plant protection product 2 x 10 g
We offer only products in stock

Biom Champion 50 WG fungicide and bactericide plant protection product 2 x 10 g

New
-5%

Biom Champion 50 WG fungicide and bactericide plant protection product 2 x 10 g
Our Price
1.06 EUR with VAT 0%
Save money 0.06 EUR (5%)
Price in our store
1.12 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.06 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2400077
EAN:8595078517120
Producer:Biom s.r.o.
Brand:Biom 
Biom
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
use
  • Potato, Potato blight -10 g / 1.5-3 l / 50 m2
  • Peach, Leaf curl - 10 g / 2.5-5 l of Water
  • Apple, Bacterial scab - 10 g / 10-20 l of Water
  • Apricot, Frost protection of flowers - 10 g / 5 l of Water
  • Vine, Grapevine blight - 10 g / 5 l of Water

Observe the instructions given in the package.

Ingredients

Copper hydroxide 768 g/kg (500 g/kg copper)

Notice

Always contact a doctor if you get eye contact or if you develop a health problem or if in doubt.

First aid for aerosol inhalation during application
Stop work. Move outside the treatment area.

First aid for skin contact
Remove contaminated/soaked clothing. Wash the affected parts of the skin, preferably with warm Water and soap, then rinse the skin well.

First aid in case of eye contact
Flush the eyes for about 15 minutes with clean running Water while forcing the eyelids wide open and at the same time remove contact lenses if they are in place and if they can be easily removed. The speed of first aid for eye injuries is crucial to minimise the consequences. Contaminated contact lenses cannot be reused and must be disposed of. 

First aid in case of accidental ingestion
Rinse mouth with Water. Administer, if possible, about 5 - 10 tablets of crushed activated charcoal and drink about a glass (1(4 litres) of Water. Do not induce vomiting. When seeking medical treatment, inform the doctor about the product that was handled, provide information from the label, label or package insert and the first aid given. Further first aid procedure (i event. follow-up therapy) can be consulted with the Toxicology Information Centre: telephone 224 919 293 or 224 915 402.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Biom Champion 50 WG fungicide and bactericide plant protection product 2 x 10 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use
  • Potato, Potato blight -10 g / 1.5-3 l / 50 m2
  • Peach, Leaf curl - 10 g / 2.5-5 l of Water
  • Apple, Bacterial scab - 10 g / 10-20 l of Water
  • Apricot, Frost protection of flowers - 10 g / 5 l of Water
  • Vine, Grapevine blight - 10 g / 5 l of Water

Observe the instructions given in the package.

Ingredients

Copper hydroxide 768 g/kg (500 g/kg copper)

Notice

Always contact a doctor if you get eye contact or if you develop a health problem or if in doubt.

First aid for aerosol inhalation during application
Stop work. Move outside the treatment area.

First aid for skin contact
Remove contaminated/soaked clothing. Wash the affected parts of the skin, preferably with warm Water and soap, then rinse the skin well.

First aid in case of eye contact
Flush the eyes for about 15 minutes with clean running Water while forcing the eyelids wide open and at the same time remove contact lenses if they are in place and if they can be easily removed. The speed of first aid for eye injuries is crucial to minimise the consequences. Contaminated contact lenses cannot be reused and must be disposed of. 

First aid in case of accidental ingestion
Rinse mouth with Water. Administer, if possible, about 5 - 10 tablets of crushed activated charcoal and drink about a glass (1(4 litres) of Water. Do not induce vomiting. When seeking medical treatment, inform the doctor about the product that was handled, provide information from the label, label or package insert and the first aid given. Further first aid procedure (i event. follow-up therapy) can be consulted with the Toxicology Information Centre: telephone 224 919 293 or 224 915 402.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ