Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Dishwasher preparations  >  Tablets  >  Finish All in 1 Quantum Lemon Sparkle dishwasher tablets 60 pcs
We offer only products in stock

Finish All in 1 Quantum Lemon Sparkle dishwasher tablets 60 pcs

-6%

Finish All in 1 Quantum Lemon Sparkle dishwasher tablets 60 pcs
Our Price
9.61 EUR with VAT 0%
Save money 0.62 EUR (6%)
Price in our store
10.23 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 9.61 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2208973
EAN:5908252004898
Producer:Reckitt Benckiser
Brand:finish - Calgonit  (web)
finish - Calgonit
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Place one capsule per wash cycle in the dry tray. Do not put in the cutlery basket. Best results are achieved at 50/55 °C or on the automatic programme. The built-in salt and polish components are effective in Water up to a hardness of 26°e (21 dh). If you live in an area with extremely hard Water, you can improve the performance of your dishwasher by adding Finish salt. Protect the quality of Quantum All in 1 capsules and close the packaging after each use. For best drying results, we recommend using Finish brand polish.

Ingredients

5% or more but less than 15% non-ionic surfactants, oxygen-based bleaching agents, phosphonates, polycarboxylates, also contains enzymes (subtilisin, amylase), perfume (Geraniol, Limonene).

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Finish All in 1 Quantum Lemon Sparkle dishwasher tablets 60 pcs

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Place one capsule per wash cycle in the dry tray. Do not put in the cutlery basket. Best results are achieved at 50/55 °C or on the automatic programme. The built-in salt and polish components are effective in Water up to a hardness of 26°e (21 dh). If you live in an area with extremely hard Water, you can improve the performance of your dishwasher by adding Finish salt. Protect the quality of Quantum All in 1 capsules and close the packaging after each use. For best drying results, we recommend using Finish brand polish.

Ingredients

5% or more but less than 15% non-ionic surfactants, oxygen-based bleaching agents, phosphonates, polycarboxylates, also contains enzymes (subtilisin, amylase), perfume (Geraniol, Limonene).

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ