Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Dishwasher preparations  >  Powders and gels  >  Finish Classic Lemon Sparkle Dishwasher Detergent 60 doses 1,2 kg
We offer only products in stock

Finish Classic Lemon Sparkle Dishwasher Detergent 60 doses 1,2 kg

-6%

Finish Classic Lemon Sparkle Dishwasher Detergent 60 doses 1,2 kg
Our Price
4.93 EUR with VAT 0%
Save money 0.31 EUR (6%)
Price in our store
5.24 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 4.93 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2208972
EAN:5908252004935
Producer:Reckitt Benckiser
Brand:finish - Calgonit  (web)
finish - Calgonit
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use
  1. Scrape off the scraps.
  2. Fill the dishwasher dispenser to the line according to the dishwasher manufacturer's instructions. Use the larger dose for very dirty dishes and the smaller dose for less dirty dishes.
  3. Do not use for washing sterling Silver cutlery.
  4. After use, close the bottle with the cap.
  5. Attention! Place the detergent in the detergent dispenser - not in the salt dispenser.
Ingredients

5 % or more but less than 15 %: oxygen-based bleaching agents, Less than 5 %: polycarboxylates, non-ionic surfactants, phosphonates, enzymes (subtilisin, amylase), perfume (Limonene)

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
4.93 EUR
100%
Nemám námitky
Discussion about product
Discussion: Finish Classic Lemon Sparkle Dishwasher Detergent 60 doses 1,2 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use
  1. Scrape off the scraps.
  2. Fill the dishwasher dispenser to the line according to the dishwasher manufacturer's instructions. Use the larger dose for very dirty dishes and the smaller dose for less dirty dishes.
  3. Do not use for washing sterling Silver cutlery.
  4. After use, close the bottle with the cap.
  5. Attention! Place the detergent in the detergent dispenser - not in the salt dispenser.
Ingredients

5 % or more but less than 15 %: oxygen-based bleaching agents, Less than 5 %: polycarboxylates, non-ionic surfactants, phosphonates, enzymes (subtilisin, amylase), perfume (Limonene)

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.93 EUR
100%
Nemám námitky


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ