Homepage  >  Hobby and garden  >  Gardens  >  Against weeds  >  For weeds, Herbicides  >  Roundup Klasik Pro kills perennial and annual weeds 1 l
We offer only products in stock

Roundup Klasik Pro kills perennial and annual weeds 1 l

-5%

Roundup Klasik Pro kills perennial and annual weeds 1 l
Our Price
12.07 EUR with VAT 0%
Save money 0.64 EUR (5%)
Price in our store
12.71 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 12.07 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:03334
EAN:5411773152011
Producer:MONSANTO Belgium
Brand:Roundup®  (web)
Roundup®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
use

Suitable for:

 • Kernel crops, stone crops other than Peach, vines: milkweed, downy mildew, creeping bentgrass, creeping bentgrass: 3-6 l/max. 200 l Water/ha
 • Forest crops: tree infestation, thinnings control: 2.5-15 %
 • Coniferous plants, stone crops other than Peach, vines: milkweed, downy mildew, creeping bentgrass, creeping bentgrass 5 l/ha + 2 l/ha DAM - 390
 • Coniferous plants, stone crops other than Peach, vines: Canada thistle: 2 l/max. 200 l of Water/ha
 • Kernels, stone crops other than Peach, vines: retardation: 0.5-1 l/ha (0.5-1 %)
 • Kernels, stone crops other than Peach, vines: milkweed, downy mildew, creeping bentgrass, creeping bentgrass: 3-6 l/max. 200 l Water/ha + 0.5% wetting agent

Suitableas a weed spray:

 • Arable land: perennial weeds, creeping bentgrass: 3 l/max. 200 l Water/ha
 • Arable land: perennial weeds, creeping bentgrass: 2.5 l/max. 200 l of Water/ha + 5 kg/ha Ammonium sulphate - TM
 • Arable land: perennial weeds, creeping bentgrass 3 l/ha 200 l of Water/ha max. + 0.5 % wetting agent
 • Potato, maize, soybean: annual weeds, perennial weeds, creeping bentgrass: 1.5-2 l/100-150 l Water/ha, before sowing
 • Potato, sugar beet: overgrown weeds: 1-2 l/ha (33-50%), wick-frame application, OL 30
 • Non-productive areas: annual weeds, perennial weeds: 2-5 l/ha
 • Pines, deciduous trees, spruce: overgrown weeds: 33-50%, seedlings and crops, wetting
  - Pines, spruce: annual weeds, perennial weeds: 3-5 l/max. 200 l of Water/ha, after maturity of the plants, spray all over

Also suitablefor:

 • peas, couch: facilitating mechanised harvesting: 2-3 l/150-200 l Water/ha
 • Irrigation canals: undesirable woody plants, coastal weeds: 5 l/ha
 • Meadows, pastures: retardation: 0.5-1 l/ha (0.5-1%)
 • Sown flax: perennial weeds, creeping bentgrass: 3-4 l/max. 200 l Water/ha, pre-harvest
 • Strawberry: overgrown weeds: 1-2 l/ha (33-50%), wick frame application, post-harvest
 • Non-agricultural land: undesirable vegetation: 3-6 l/max. 300 l of Water/ha
 • Railways: big Sagebrush, Sakhalin wing weed, weeds - expanding species: 7-10 l/300-400 l of Water/ha, broadcast spraying
 • Railways: big Sagebrush, Sakhalin wing weed, weeds - expanding species: 4%, single plants
 • Forest nurseries seedlings and older tree seedlings: annual weeds, perennial weeds: 1-3 l/ha, treatment with covers, after maturation of seedlings
 • Composts, forest soil - preparation for planting: annual weeds, perennial weeds: 3-5 l/max. 200 l of Water/ha
 • Non-propAgating crops: perennial weeds, creeping bentgrass: 3 l/max. 200 l Water/ha, fallow or heavily infested crops, before harvest, OL 10
 • Oilseed rape: weeds overgrown, creeping bentgrass: 3-4 l/max. 200 l Water/ha, 2/3 brown grains, OL 10-14
 • Meadows, pastures: restoration of TTP: 3-6 l/max. 200 l Water/ha, OL 21
Ingredients

Active substance: Glyphosate 360 g/l (in the form of IPA salt 480 g/l)

Notice

It irritates the eyes. Toxic to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children.Keep separate from food, drink and feed. Avoid contact with eyes. In case of eye contact, rinse immediately with Water and seek medical attention. This material and its packaging must be disposed of in a safe manner. Wear suitable protective clothing, gloves and goggles or face shield. Avoid release into the environment. See special instructions or safety data sheets.

First aid: eye contact: immediately flush eyes with a stream of fresh Water. Rinse for a minimum of 15 minutes. Remove your contact lenses if you can. If symptoms persist, seek medical attention. Skin contamination: remove contaminated clothing, watches, jewellery. Rinse the affected areas immediately with a stream of Water. Wash the garment before reuse. Inhalation: remove the affected person to fresh air. Ingestion: give Water to drink immediately. Never put anything in the mouth of a casualty if they are unconscious. Do not induce vomiting unless medically ordered. If symptoms persist, seek medical attention.

Follow the instructions for use to avoid risks to humans and the environment. Read the enclosed instructions carefully before use!

Shelf-life: The product has a shelf-life of 5 years from the date of manufacture, provided that the sweetening conditions are maintained in intact containers.

Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
12.07 EUR
80%
Discussion about product
Discussion: Roundup Klasik Pro kills perennial and annual weeds 1 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Suitable for:

 • Kernel crops, stone crops other than Peach, vines: milkweed, downy mildew, creeping bentgrass, creeping bentgrass: 3-6 l/max. 200 l Water/ha
 • Forest crops: tree infestation, thinnings control: 2.5-15 %
 • Coniferous plants, stone crops other than Peach, vines: milkweed, downy mildew, creeping bentgrass, creeping bentgrass 5 l/ha + 2 l/ha DAM - 390
 • Coniferous plants, stone crops other than Peach, vines: Canada thistle: 2 l/max. 200 l of Water/ha
 • Kernels, stone crops other than Peach, vines: retardation: 0.5-1 l/ha (0.5-1 %)
 • Kernels, stone crops other than Peach, vines: milkweed, downy mildew, creeping bentgrass, creeping bentgrass: 3-6 l/max. 200 l Water/ha + 0.5% wetting agent

Suitableas a weed spray:

 • Arable land: perennial weeds, creeping bentgrass: 3 l/max. 200 l Water/ha
 • Arable land: perennial weeds, creeping bentgrass: 2.5 l/max. 200 l of Water/ha + 5 kg/ha Ammonium sulphate - TM
 • Arable land: perennial weeds, creeping bentgrass 3 l/ha 200 l of Water/ha max. + 0.5 % wetting agent
 • Potato, maize, soybean: annual weeds, perennial weeds, creeping bentgrass: 1.5-2 l/100-150 l Water/ha, before sowing
 • Potato, sugar beet: overgrown weeds: 1-2 l/ha (33-50%), wick-frame application, OL 30
 • Non-productive areas: annual weeds, perennial weeds: 2-5 l/ha
 • Pines, deciduous trees, spruce: overgrown weeds: 33-50%, seedlings and crops, wetting
  - Pines, spruce: annual weeds, perennial weeds: 3-5 l/max. 200 l of Water/ha, after maturity of the plants, spray all over

Also suitablefor:

 • peas, couch: facilitating mechanised harvesting: 2-3 l/150-200 l Water/ha
 • Irrigation canals: undesirable woody plants, coastal weeds: 5 l/ha
 • Meadows, pastures: retardation: 0.5-1 l/ha (0.5-1%)
 • Sown flax: perennial weeds, creeping bentgrass: 3-4 l/max. 200 l Water/ha, pre-harvest
 • Strawberry: overgrown weeds: 1-2 l/ha (33-50%), wick frame application, post-harvest
 • Non-agricultural land: undesirable vegetation: 3-6 l/max. 300 l of Water/ha
 • Railways: big Sagebrush, Sakhalin wing weed, weeds - expanding species: 7-10 l/300-400 l of Water/ha, broadcast spraying
 • Railways: big Sagebrush, Sakhalin wing weed, weeds - expanding species: 4%, single plants
 • Forest nurseries seedlings and older tree seedlings: annual weeds, perennial weeds: 1-3 l/ha, treatment with covers, after maturation of seedlings
 • Composts, forest soil - preparation for planting: annual weeds, perennial weeds: 3-5 l/max. 200 l of Water/ha
 • Non-propAgating crops: perennial weeds, creeping bentgrass: 3 l/max. 200 l Water/ha, fallow or heavily infested crops, before harvest, OL 10
 • Oilseed rape: weeds overgrown, creeping bentgrass: 3-4 l/max. 200 l Water/ha, 2/3 brown grains, OL 10-14
 • Meadows, pastures: restoration of TTP: 3-6 l/max. 200 l Water/ha, OL 21
Ingredients

Active substance: Glyphosate 360 g/l (in the form of IPA salt 480 g/l)

Notice

It irritates the eyes. Toxic to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children.Keep separate from food, drink and feed. Avoid contact with eyes. In case of eye contact, rinse immediately with Water and seek medical attention. This material and its packaging must be disposed of in a safe manner. Wear suitable protective clothing, gloves and goggles or face shield. Avoid release into the environment. See special instructions or safety data sheets.

First aid: eye contact: immediately flush eyes with a stream of fresh Water. Rinse for a minimum of 15 minutes. Remove your contact lenses if you can. If symptoms persist, seek medical attention. Skin contamination: remove contaminated clothing, watches, jewellery. Rinse the affected areas immediately with a stream of Water. Wash the garment before reuse. Inhalation: remove the affected person to fresh air. Ingestion: give Water to drink immediately. Never put anything in the mouth of a casualty if they are unconscious. Do not induce vomiting unless medically ordered. If symptoms persist, seek medical attention.

Follow the instructions for use to avoid risks to humans and the environment. Read the enclosed instructions carefully before use!

Shelf-life: The product has a shelf-life of 5 years from the date of manufacture, provided that the sweetening conditions are maintained in intact containers.

Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

12.07 EUR
80%
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ