Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Dishwasher preparations  >  Powders and gels  >  Somat Excellence Duo Gel AntiGrease dishwasher gel 45 doses 810 ml
We offer only products in stock

Somat Excellence Duo Gel AntiGrease dishwasher gel 45 doses 810 ml

-5%

Somat Excellence Duo Gel AntiGrease dishwasher gel 45 doses 810 ml
Our Price
8.29 EUR with VAT 0%
Save money 0.41 EUR (5%)
Price in our store
8.7 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 8.29 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2307270
EAN:9000101570816
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Somat  (web)
Henkel Somat
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

1. Lift the cap and fill the dispensing chAmber with the appropriate amount according to the recommended doSage.2. Close the dispensing chAmber and select the wash programme without prewashing.

Lightly soiled dishes: 18 ml.
Medium or very dirty dishes: 28 ml.

Notice

Don't eat. Seek medical attention if swallowed.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Somat Excellence Duo Gel AntiGrease dishwasher gel 45 doses 810 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

1. Lift the cap and fill the dispensing chAmber with the appropriate amount according to the recommended doSage.2. Close the dispensing chAmber and select the wash programme without prewashing.

Lightly soiled dishes: 18 ml.
Medium or very dirty dishes: 28 ml.

Notice

Don't eat. Seek medical attention if swallowed.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ