Homepage  >  Hobby and garden  >  Building materials  >  Diluents, solvents  >  ŠK spektrum Terpentýnový olej sklo 430 g
We offer only products in stock

ŠK spektrum Terpentýnový olej sklo 430 g

příplatek za dopravné balíkem 499 Kč do 30 kg, pouze na platbu předem

ŠK spektrum Terpentýnový olej sklo 430 g
Our Price
2.93 EUR with VAT
Save money 0.47 EUR (14%)
Price in our store
3.4 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.93 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:96319
Producer:ŠK spektrum s.r.o.
Brand:ŠK spektrum  (web)
ŠK spektrum
Product description

Terpentýnový olej se používá jako ředidlo do speciálních barev.

Při práci je nutné zajistit větrání, nepoužívat v prostoru s otevřeným ohněm, nepít, nejíst, nekouřit.

Při požití ústa vypláchnout vodou a vyhledat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat min. 15 min. proudem vody. Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení pokožky omýt tekoucí vodou a mýdlem.

Nebezpečný obsah odevzdat do skladu nebezpečných látek.

Signální slovo. Nebezpečí. Výstražné upozornění. Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně, horkých povrchů. Nekuřte. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, ochranu obličeje. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při požití okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží odstraňte, svlékněte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchnout vodou. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění očí přetrvává vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

Nebezpečné složky: 4-menta-1, 4(8)-dien, Pin-2 (3)-en. p-Mentha-1, 3-dien, dipenten.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: ŠK spektrum Terpentýnový olej sklo 430 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Terpentýnový olej se používá jako ředidlo do speciálních barev.

Při práci je nutné zajistit větrání, nepoužívat v prostoru s otevřeným ohněm, nepít, nejíst, nekouřit.

Při požití ústa vypláchnout vodou a vyhledat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat min. 15 min. proudem vody. Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení pokožky omýt tekoucí vodou a mýdlem.

Nebezpečný obsah odevzdat do skladu nebezpečných látek.

Signální slovo. Nebezpečí. Výstražné upozornění. Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně, horkých povrchů. Nekuřte. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, ochranu obličeje. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při požití okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží odstraňte, svlékněte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchnout vodou. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění očí přetrvává vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

Nebezpečné složky: 4-menta-1, 4(8)-dien, Pin-2 (3)-en. p-Mentha-1, 3-dien, dipenten.

No Reviews found.
Discussion: ŠK spektrum Terpentýnový olej sklo 430 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ