Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Carpets and upholstery  >  Vanish Pet Expert carpet cleaner pet spray 500 ml
Sold

Vanish Pet Expert carpet cleaner pet spray 500 ml

poradí si se slinami, ale také se stopami po moči, blátem a dalšími nečistotami

-4%

Vanish Pet Expert carpet cleaner pet spray 500 ml
Our Price
3.3 EUR with VAT 0%
Save money 0.13 EUR (4%)
Price in our store
3.43 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.30 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1806411
EAN:5997321747408
Producer:Reckitt Benckiser
Brand:Vanish  (web)
Vanish
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Open the safety cap. Remove loose dirt and vacuum the spots with a clean absorbent cloth. Apply to the soiled area with a spray bottle. Vacuum after 5 minutes.
For best results, treat stains immediately. Suitable for use on wool carpets. Always check the colour fastness of a hidden area of the carpet. If the product will affect the colour of the carpet, do not use it. Do not use on velvet, brocade or materials not suitable for wet cleaning. Not suitable for use on silk and oriental carpets.

Ingredients

Less than 5 % oxygen-based bleaching agents, anionic surfactants, non-ionic surfactants, polycarboxylates, perfume, Limonene

Notice

Keep out of the reach of children and pets. Avoid contact with eyes. If eyes are affected, rinse thoroughly with Water. Do not consume. If swallowed, seek medical advice. Do not inhale spray. Wash hands after use. Skin contact may cause skin whitening. Do not be alarmed, whitening is temporary. If splashed, rinse affected area immediately with Water. For sensitive skin, gloves are recommended. Do not mix with other products. Use in well-ventilated areas, even when vacuuming. Keep children and pets out of reach during application and vacuuming.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Vanish Pet Expert carpet cleaner pet spray 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Open the safety cap. Remove loose dirt and vacuum the spots with a clean absorbent cloth. Apply to the soiled area with a spray bottle. Vacuum after 5 minutes.
For best results, treat stains immediately. Suitable for use on wool carpets. Always check the colour fastness of a hidden area of the carpet. If the product will affect the colour of the carpet, do not use it. Do not use on velvet, brocade or materials not suitable for wet cleaning. Not suitable for use on silk and oriental carpets.

Ingredients

Less than 5 % oxygen-based bleaching agents, anionic surfactants, non-ionic surfactants, polycarboxylates, perfume, Limonene

Notice

Keep out of the reach of children and pets. Avoid contact with eyes. If eyes are affected, rinse thoroughly with Water. Do not consume. If swallowed, seek medical advice. Do not inhale spray. Wash hands after use. Skin contact may cause skin whitening. Do not be alarmed, whitening is temporary. If splashed, rinse affected area immediately with Water. For sensitive skin, gloves are recommended. Do not mix with other products. Use in well-ventilated areas, even when vacuuming. Keep children and pets out of reach during application and vacuuming.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ