Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Carpets and upholstery  >  Vanish 3in1 Manual carpet cleaning 450 ml
We offer only products in stock

Vanish 3in1 Manual carpet cleaning 450 ml

Action
-6%

Vanish 3in1 Manual carpet cleaning 450 ml
Our Price
2.86 EUR with VAT 0%
Save money 0.17 EUR (6%)
Price in our store
3.03 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.86 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:07885
EAN:8594002688608
Producer:Reckitt Benckiser
Brand:Vanish  (web)
Vanish
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Stain removal:
with a clean white cloth or sponge, vacuum the stain. Pour a little shampoo on the stain and leave for 5 min. Don't get wet. Then shake gently with a clean white cloth and vacuum again. For best results, clean stains as soon as possible. Dried stains are difficult to remove. It is recommended to apply a small amount of shampoo to a hidden area to test for colour fastness. Excessive soaking of the carpet can cause stains or shrinkage of the carpet. Do not use on brocade, velvet or dry-clean only materials. Not suitable for oriental or silk footstools.

Vacuum. Create foam. Apply the foam evenly. Let it dry. Vacuum.

Ingredients

Less than 5 % oxygen agent, anionic and non-ionic surfactants, perfume and polycarboxylates.

Notice

Keep out of reach of children. It irritates the eyes. In case of eye contact, rinse immediately with Water and seek medical attention. If swallowed, seek medical attention immediately and show this container. Wash thoroughly with soap and Water on contact with skin.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Vanish 3in1 Manual carpet cleaning 450 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Stain removal:
with a clean white cloth or sponge, vacuum the stain. Pour a little shampoo on the stain and leave for 5 min. Don't get wet. Then shake gently with a clean white cloth and vacuum again. For best results, clean stains as soon as possible. Dried stains are difficult to remove. It is recommended to apply a small amount of shampoo to a hidden area to test for colour fastness. Excessive soaking of the carpet can cause stains or shrinkage of the carpet. Do not use on brocade, velvet or dry-clean only materials. Not suitable for oriental or silk footstools.

Vacuum. Create foam. Apply the foam evenly. Let it dry. Vacuum.

Ingredients

Less than 5 % oxygen agent, anionic and non-ionic surfactants, perfume and polycarboxylates.

Notice

Keep out of reach of children. It irritates the eyes. In case of eye contact, rinse immediately with Water and seek medical attention. If swallowed, seek medical attention immediately and show this container. Wash thoroughly with soap and Water on contact with skin.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ