Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Woolite Extra Color washing gel for colored laundry maintains a color intensity of 1.5 l
Sold

Woolite Extra Color washing gel for colored laundry maintains a color intensity of 1.5 l

-10%

Woolite Extra Color washing gel for colored laundry maintains a color intensity of 1.5 l
Our Price
3.17 EUR with VAT 0%
Save money 0.37 EUR (10%)
Price in our store
3.54 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.17 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:06589
EAN:5900627020151
Producer:Reckitt Benckiser
Brand:Woolite  (web)
Woolite
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use
  • For all Water hardness levels.
  • Always follow the washing instructions on the garment label.
  • Wash new clothes separately.

specified by the manufacturer, or directly into the washing machine drum. Then select the washing programme and switch on the washing machine. At the same time, always read and respect the information on the labels of clothing and other textiles. You will be rewarded with beautiful, clean and shiny linen.

Ingredients

5 % or more but less than 15 % of anionic surfactant. Less than 5% non-ionic surfactants, soaps, enzymes, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, perfume, Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Woolite Extra Color washing gel for colored laundry maintains a color intensity of 1.5 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use
  • For all Water hardness levels.
  • Always follow the washing instructions on the garment label.
  • Wash new clothes separately.

specified by the manufacturer, or directly into the washing machine drum. Then select the washing programme and switch on the washing machine. At the same time, always read and respect the information on the labels of clothing and other textiles. You will be rewarded with beautiful, clean and shiny linen.

Ingredients

5 % or more but less than 15 % of anionic surfactant. Less than 5% non-ionic surfactants, soaps, enzymes, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, perfume, Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ