Homepage  >  Hobby and garden  >  Gardens  >  Plant protection and treatment  >  Mushroom diseases Fungicides  >  HEALTHY APPLE Plus set of scab, paddy 2404
Sold

HEALTHY APPLE Plus set of scab, paddy 2404

HEALTHY APPLE Plus set of scab, paddy 2404
Our Price
6.76 EUR with VAT
Save money 0.39 EUR (5%)
Price in our store
7.15 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 6.76 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1803193
Producer:Agrobio Opava
Brand:AgroBio Zdravé jablko  (web)
AgroBio Zdravé jablko
Product description

Souprava dvou fungicidů na ošetření jabloní proti strupovitosti, padlí a proti skládkovým chorobám. Ucelený systém 5-ti ošetření.

Souprava dvou fungicidů (Bellis a Scala) na ošetření jabloní proti strupovitosti,  padlí a proti skládkovým chorobám jádrovin.


Účinné látky:

- Bellis - boskalid, pyraklostrobin
- Scala - pyrimethanil


Jak účinkuje?
Bellis  - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám jádrovin.

Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.  Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Scala - fungicidní přípravek proti strupovitosti jádrovin

Scala je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají

Pro jaké rostliny a problémy?

- jádroviny - strupovitost a padlí jabloní
- jádroviny - skládkové choroby


Jak jej použít?

ucelý systém 5-ti ošetření

- ošetření - zelené poupě (Scala 10 g / 10 l)
- ošetření - růžové poupě (Bellis 8 g / 10 l)
- ošetření - květ (Scala 10 g / 10 l)
- ošetření - plůdek do velikosti lískového ořechu (Bellis 8 g / 10 l)
- ošetření -  30 dní sklizní (Bellis 8 g / 10 l = proti skládkovým chorobám)

souprava na 10 l aplikační kapaliny / ošetření

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

AgroBio Zdravé jablko Plus proti padlí a strupovitosti jabloní souprava 5 ošetření

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: HEALTHY APPLE Plus set of scab, paddy 2404

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Souprava dvou fungicidů na ošetření jabloní proti strupovitosti, padlí a proti skládkovým chorobám. Ucelený systém 5-ti ošetření.

Souprava dvou fungicidů (Bellis a Scala) na ošetření jabloní proti strupovitosti,  padlí a proti skládkovým chorobám jádrovin.


Účinné látky:

- Bellis - boskalid, pyraklostrobin
- Scala - pyrimethanil


Jak účinkuje?
Bellis  - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám jádrovin.

Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.  Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Scala - fungicidní přípravek proti strupovitosti jádrovin

Scala je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají

Pro jaké rostliny a problémy?

- jádroviny - strupovitost a padlí jabloní
- jádroviny - skládkové choroby


Jak jej použít?

ucelý systém 5-ti ošetření

- ošetření - zelené poupě (Scala 10 g / 10 l)
- ošetření - růžové poupě (Bellis 8 g / 10 l)
- ošetření - květ (Scala 10 g / 10 l)
- ošetření - plůdek do velikosti lískového ořechu (Bellis 8 g / 10 l)
- ošetření -  30 dní sklizní (Bellis 8 g / 10 l = proti skládkovým chorobám)

souprava na 10 l aplikační kapaliny / ošetření

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

AgroBio Zdravé jablko Plus proti padlí a strupovitosti jabloní souprava 5 ošetření

No Reviews found.
Discussion: HEALTHY APPLE Plus set of scab, paddy 2404

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ