Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
Homepage  >  Hobby and garden  >  Gardens  >  Plant protection and treatment  >  Fungicides  >  AgroBio Quadris Max preparation against fungal diseases for protection of vines against grape mildew and grape mildew 250 ml
Sold

AgroBio Quadris Max preparation against fungal diseases for protection of vines against grape mildew and grape mildew 250 ml

-5%

AgroBio Quadris Max preparation against fungal diseases for protection of vines against grape mildew and grape mildew 250 ml
Our Price
13.14 EUR with VAT 0%
Save money 0.67 EUR (5%)
Price in our store
13.81 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 13.14 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:63109
Producer:Agrobio Opava
Brand:Quadris Max  (web)
Quadris Max
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné proti plísni révové a padlí révovému.

Quadris Max obsahuje dvě Fungicidní účinné látky s rozdílným mechanismem účinku. Azoxystrobin patří do chemické skupiny ß-methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty). Má systémové a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Účinek je především protektivní, proto se používá před nebo na počátku infekce. Účinná látka azoxystrobin způsobuje tzv. Green Effect - porosty jsou dlouhodobě zdravé a zelené, což umožňuje révě déle tvořit a následně ukládat asimiláty. Kontaktní Fungicidní látka folpet ze skupiny ftalimidů působí preventivně a antirezistentně. Inhibuje respiraci a klíčení spor houbových patogenů. Folpet posiluje účinnost přípravku proti peronospoře révy vinné a proti bílé hnilobě. Quadris Max se vyznačuje širokým spektrem účinku, který zahrnuje nejvýznamnější choroby révy vinné - Plíseň révová, padlí révové, bílá hniloba, Plíseň šedá (Quattro Effect). Dále se vyznačuje silnou vedlejší účinností na červenou spálu révy vinné a černou skvrnitost. Spolehlivost účinku jegarantovaná synergickým účinkem dvou účinných látek v moderní tekuté formulaci.

Účinná látka: azoxystrobin 93,5 g/l, folpet 500 g/l.

Oblast použití:
Réva vinná - Padlí révové - 20 ml / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - květen, červen, červenec
Poznámka: OL=21 (stolní odrůdy), OL=28 (moštové odrůdy). První aplikace je preventivní v období kvetení po dozrávání plodů (počátek zaměkání). Max 3x za vegetaci v intervalech 8 - 12 dní. 

Réva vinná - Plíseň révová - 20 ml / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=21 (stolní odrůdy), OL=28 (moštové odrůdy). První aplikace je preventivní v období kvetení po dozrávání plodů (počátek zaměkání). Max 3x za vegetaci v intervalech 8 - 12 dní.

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 250 ml v PE/PA láhvi v kartonové krabičce.

Upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Podezření na Karcinogenní účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: AgroBio Quadris Max preparation against fungal diseases for protection of vines against grape mildew and grape mildew 250 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné proti plísni révové a padlí révovému.

Quadris Max obsahuje dvě Fungicidní účinné látky s rozdílným mechanismem účinku. Azoxystrobin patří do chemické skupiny ß-methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty). Má systémové a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Účinek je především protektivní, proto se používá před nebo na počátku infekce. Účinná látka azoxystrobin způsobuje tzv. Green Effect - porosty jsou dlouhodobě zdravé a zelené, což umožňuje révě déle tvořit a následně ukládat asimiláty. Kontaktní Fungicidní látka folpet ze skupiny ftalimidů působí preventivně a antirezistentně. Inhibuje respiraci a klíčení spor houbových patogenů. Folpet posiluje účinnost přípravku proti peronospoře révy vinné a proti bílé hnilobě. Quadris Max se vyznačuje širokým spektrem účinku, který zahrnuje nejvýznamnější choroby révy vinné - Plíseň révová, padlí révové, bílá hniloba, Plíseň šedá (Quattro Effect). Dále se vyznačuje silnou vedlejší účinností na červenou spálu révy vinné a černou skvrnitost. Spolehlivost účinku jegarantovaná synergickým účinkem dvou účinných látek v moderní tekuté formulaci.

Účinná látka: azoxystrobin 93,5 g/l, folpet 500 g/l.

Oblast použití:
Réva vinná - Padlí révové - 20 ml / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - květen, červen, červenec
Poznámka: OL=21 (stolní odrůdy), OL=28 (moštové odrůdy). První aplikace je preventivní v období kvetení po dozrávání plodů (počátek zaměkání). Max 3x za vegetaci v intervalech 8 - 12 dní. 

Réva vinná - Plíseň révová - 20 ml / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=21 (stolní odrůdy), OL=28 (moštové odrůdy). První aplikace je preventivní v období kvetení po dozrávání plodů (počátek zaměkání). Max 3x za vegetaci v intervalech 8 - 12 dní.

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 250 ml v PE/PA láhvi v kartonové krabičce.

Upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Podezření na Karcinogenní účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ