Homepage  >  Hobby and garden  >  Technical drugstore  >  Swimming pools, ponds, whirlpools  >  Chlorine preparations  >  Savo Mini Chlorine tablets for pool disinfection 800 g
We offer only products in stock

Savo Mini Chlorine tablets for pool disinfection 800 g

Special Offer Šlak
Savo Mini Chlorine tablets for pool disinfection 800 g
Our Price
8.38 EUR with VAT 0%
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 8.38 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2304022
EAN:8720182369697
Producer:Unilever
Brand:Savo®  (web)
Savo®
Product description
Oxidující:Oxidující
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
use

Before using Chlorine tablets for the first time (after filling the pool), always carry out a preventive treatment of the Water with SAVO Chlorine Shock, adjusting the pH value of the pool Water with SAVO pH+ or SAVO pH- to 7.1 - 7.5. To use the product correctly, it is essential to use a test kit to measure the pH value and the active Chlorine in the pool Water. If the Water is already purified, keep the level of free Chlorine between 0.3 - 0.5 mg/l.

DoSage
Add 1 - 2 tablets every 6 - 8 days per 2-3 m³ of Water, depending on Water temperature and active Chlorine content. The tablets are used to maintain a stable free Chlorine level at a satisfactory Water quality, dissolving gradually while the free Chlorine is broken down. The Chlorine requirement to ensure optimum levels of active Chlorine in the Water will vary depending on air and Water temperature, number of bathers, frequency and intensity of rainfall and storms.

Safety notice

Oxidující

Nebezpečí
Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Savo Mini Chlorine tablets for pool disinfection 800 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Before using Chlorine tablets for the first time (after filling the pool), always carry out a preventive treatment of the Water with SAVO Chlorine Shock, adjusting the pH value of the pool Water with SAVO pH+ or SAVO pH- to 7.1 - 7.5. To use the product correctly, it is essential to use a test kit to measure the pH value and the active Chlorine in the pool Water. If the Water is already purified, keep the level of free Chlorine between 0.3 - 0.5 mg/l.

DoSage
Add 1 - 2 tablets every 6 - 8 days per 2-3 m³ of Water, depending on Water temperature and active Chlorine content. The tablets are used to maintain a stable free Chlorine level at a satisfactory Water quality, dissolving gradually while the free Chlorine is broken down. The Chlorine requirement to ensure optimum levels of active Chlorine in the Water will vary depending on air and Water temperature, number of bathers, frequency and intensity of rainfall and storms.

Safety notice

Oxidující

Nebezpečí
Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ